آخرین اخبار انتخابات

بنا برآخرین گزارشات رسیده افراد ذیل توانستند مجوز حضور در چهارمین شورای

اسلامی شهر تفت را بدست آورند:اقایان محمد صادق طهماسبی؛محمدحسین

دهقانی؛سید فضل ا...کلانتری؛محمد رضا مساح؛سید رضا رضوی   همچنین آقایان

شیریزدانی؛نیرومند؛احسان فلاح ،اسماعیلی و خانم مرضیه فلاح نیز در رده های بعدی قرار دارند

البته این آمار از اعضای ستادها کسب شده و امکان جابجایی در ترتیب افراد وجود

دارد ولی قرائن نشان از آن دارد که از  اعضای شورای شهر سوم فقط آقای سید

رضا رضوی به شورای چهارم راه یافته اند و مابقی نتوانستند حتی جز اعضای علی البدل

نیز قرار گیرند.

/ 0 نظر / 21 بازدید