چه زود !

دو پست قبل تر از این از ((چه چه و به به )) بی مورد نوشتم و گفتم تغییر حوزه بودار

هست کلی در نظرات چیزی بهم گفتند که کینه ورز هستی(بحمدا.. هیچ وقت کاری با

نماینده محترم نداشته ام که بخواهم کینه ورزی کنم)  و تحلیل بی فکر و آبکی میکنی

خوشبختانه خیلی زود نوشته هایم رنگ واقعیت گرفت و جدایی ندوشن از صدوق و

الحاق آن به  میبد انجام شدو به نوعی شهرگشایی صورت پذیرفت البته مقصد بعدی

هم در کار هست.که اگرسخن از آن بمیان بیاورم دیوانه خطابم خواهند کرد !!!ولی

امیدوارم مسئولین شهر ویاران انتقادناپذیر! دوستی خاله خرسه را خوب برانداز کنند تا

با مشکلی که هم اکنون صدوق واشکذر با آن مواجه شده اند روبرو نشوند !!!

/ 0 نظر / 13 بازدید