رد صلاحیت

بنا بر اخبار واصله موثق صلاحیت یکی از اعضای شورای شهر کنونی  مورد تایید قرار

نگرفته است حال آیا این شخص میتواند با رایزنی و ...در مرحله بعدی تایید شود یا خیر 

سئوالی است که جواب آن را در روزهای آینده متوجه خواهیم شد .گویا تبلیغات زود

هنگام یکی از دلایل چندگانه رد صلاحیت وی بوده است .

/ 0 نظر / 7 بازدید