کاروان ماشینهای بازار شام را ارج نهیم!

از شما چه پنهان بعضی وقتها که  کاروان ماشینهای تزیین شده بعنوان بازار شام را

میدیدم که در روز عاشورا به حسینیه بازار تفت وارد می شوند می گفتم بهتر است وقت

مردم را بااین کارها نگیرند تا زمان بیشتری برای عزاداری باقی بماند ولی امسال قراره

خودم هم برای این کار وقت بگذارم!

این تصمیم رو پارسال که  در هند بودم گرفتم .هندوها مراسمی داشتند بنام (گمپاتی)) 

صدای باندهای بلندگو به بلندی دو متر و پهنای یک متر! چنان فضای شهرها رو پر کرده

بود که ناخود آگاه به سمت آن کشیده میشدی .در اکثر محلات مجسمه های بزرگ و

کوچک نماد این مراسم فروخته میشد و آدمی رو به تجسس وامیداشت که این نماد فیل

و موش و ...چه مفهومی داشته باشد، بهر طریق بود پی به راز آن بردم کلی عکس و

فیلم از مراسمهاوآذین بندیهاشون گرفتم هیچ ، به اصرارفرزندم مجسمه مذکور رو نیز

خریداری کردم .یعنی یک سوغات ناخواسته از مسلک هندو که ازاین حرکت عظیم هندوها  به دست آمد !

.قدر مسلم وقتی ماشینهای تزیین شده با موضوعات بازار شام ،شط فرات،ندامت

حر،شیر عزادار،فرد فرنگی و ... درروز عاشورا در خیاباهای  شهر عبور میکند سئوالاتی

رادرذهن کودکان و میهمانهای ویژه محرم بوجود می آوردکه رسیدن به جواب آن بیش از

ده هاسخنران و مجلس وعظ تاثیرخواهد داشت.

/ 1 نظر / 10 بازدید
دهل چی

روزگاریست که بنشسته غروب روز و شب بر سر این شهر تباه