وقتی بقطار نرسیدم!

بلیط قطار داشته باشی ،برسی پشت چراق قرمز ببینی یک کیلومتری ترافیک هست چه احساسی بهت دست میده؟! حال بیای جلوتر ببینی این ترافیک کاذب برای توقف یک ماشین سنگین درست در نقطه کور ترافیک بوجود آمده با خودت چی فکر میکنی؟ نزدیکتر برسی و متوجه بشی این ماشین رو پلیس در این نقطه متوقف کرده تا جریمه براش بنویسه چه میکنی؟!

تا من باشم و یکساعت از خونه زودتر بیرون بیام تا مسیر پانزده دقیقه ای رو در یزد ! با آرامش طی کنم

البته جای شکرش باقیه .شانس منو میگی شاید اگه بقطار میرسیدم قطار یزد هم مثل قطار زاهدان -تهران نزذیکی میبد(نظر آباد) از ریل در میرفت و منم میشدم یکی از 4 کشته شده این قطار!

/ 0 نظر / 6 بازدید