آخرین خبر از رد صلاحیت شده های شورای شهر تفت

از مجموع سی و سه نفر نامزد عضویت در شورای شهر تفت پنج نفر را هیئت اجرایی

تفت رد صلاحیت نموده که اعتراض انهادر هیئت نظارت یزد هم ره بجایی نبرده است و از

گردونه رقابت حذف شده اند در بین این اسامی یک نفر عضو شورای شهر دور اول بوده و

یک نفر نیز عضو شورای شهر دور سوم، یک نفر هم مدتی در شهرداری تفت به فعالیت

مشغول بوده است و اما چهار نفر هم در هیئت نظارت استان رد صلاحیت شده اند که

تاکنون جوابیه ای برای اعتراض آنها صادر نشده و باید منتظر ماند و دید چه خواهد شد

البته در بین این چهار نفر هم یک نفر عضو شورای دور اول حضور دارد! و یک نفر نیز عضو

شورای شهر فعلی می باشد!

/ 0 نظر / 15 بازدید