الهم الرزقنی شفاعت الحسین یوم الورود

 
میدانم "بابا "دوبخش است

                         بخشی در صحرا..

                                         و بخشی بالای نی..
 

اما اینکه "عمو" چند بخش دارد ؛؛؛؛

                                                           فقط بابا می داند..

 التماس دعا

/ 0 نظر / 6 بازدید