بهتره بحث رو عوض کنیم !!!

گفتا شدست منشی در دفتر اداره¤¤¤

گفتم ز ساربان گو با کاروان غمها¤¤¤گفتا ازانس دارد با تور دور دنیا¤¤¤

گفتم بگو ز محمل یا از کجاوه از دی ¤¤¤گفتا دوو پزو بنز یا گلف نوک مدادی¤¤¤

گفتم که قاصدت کو ان باد صبح شرقی¤¤¤گفتا که جای خود را داده به فاکس برقی¤¤¤

گفتم بیا ز هد هد جوییم راه چاره ¤¤¤گفتا بجای ان هست هم دیش وماهواره¤¤¤

گفتم سلام ما را باد صبا کجا برد¤¤¤گفتا که داده ام پست اورد یا نیاورد؟¤¤¤

گفتم سراغ داری میخانه ای حسابی¤¤¤گفتا که انجا بوده گشته چلو کبابی¤¤¤

گفتم بیا دو تایی لب تر کنیم پنهان¤¤¤گفتا نمیهراسی از چوب پاسبانان¤¤¤

گفتم شراب نابی تو دست و پا نداری؟¤¤¤گفتا که جاش دارم بافور با نگاری¤¤¤

گفتم بلند بوده موی تو ان زمانها¤¤¤گفتا به حبس بودم از ته زدند ان را¤¤¤

گفتم شما و زندان حافظ ما رو گرفتی ¤¤¤گفتا ندیده بودم هالو به این خرفتی

/ 0 نظر / 17 بازدید