انتخاب هیئت مدیره بدون حضور اعضا !!!

اعضای هیئت مدیره شرکت .......  انتخاب شدند .البته گویا در این جلسه

 فقط  اعضا قبلی حضور داشتند و حاضرین با رای گیری مجدد خود را منصوب

فرموده اند!!!

البته خبر کامل بود ولی چون همه از تایید آن هراس داشتند من نیز هراسیدم و  بناچار

نقطه چین بکار بردم ،خبر تکمیلی و اسامی رو بعد از دل و جگر پیدا کردن خود اعلام

خواهم کرد!

/ 0 نظر / 6 بازدید